Priser & Leveranser

Priser

Samtliga priser anges inkl svensk mervärdeskatt där annat ej anges och om flera olika priser finns på hemsidan på samma produkt gäller den som vi angett i offert eller ordererkännande i första hand och i andra hand gäller nedanstående prislistor. Övriga priser i löpande text eller på produktsidor eller andra sidor på våra webb-platser eller under länkade sidor i andra webb-platser är endast att betrakta som vägledande prisupplysning utan förpliktelse från vår sida. Vill man veta mer är bästa sättet att kontakta oss direkt, se mer på kontaktsidan om detta.

Alla levererade varor är vår egendom tills dess att full likvid inkommit till vårt bankkonto. Detta gäller utan undantag.